Contact

Wim Smit

Kickboksfit@outlook.com

06 289 44 660       

KvK 766 047 21
BTW: NL0031007433B85

Algemene voorwaarden Kickboks Fit

1. Algemeen

1.1. Aangaan van een overeenkomst geschiedt door deel te nemen aan een groepsles en of personal training en of gebruik te maken van de overige aangeboden diensten.

​​

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kickboks Fit en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Kickboks Fit en u als klant.

2.2. Kickboks Fit  is gerechtigd de van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Kickboks Fit zal u hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. 

3. Abbonementen/strippenkaart

3.1. De deelnemer is bekend met het feit dat hij zijn abonnement niet aangaat voor een contractduur, maar per maand opnieuw een overeenkomst aangaat voor die maand. 

3.2.Het abonnement/strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

3.3 Een strippenkaart is minstens  drie maanden geldig vanaf aanschafdatum.

3.4 Alle diensten worden vooraf betaald.

4. Indexering

4.1. Kickboks Fit is bevoegd om op 1 januari of 1 juli van elk kalenderjaar de prijzen te indexeren met maximaal 5%. 

5. Privacy

5.1. Kickboks Fit verwerkt de persoonsgegevens van het de deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. Kickboks Fit verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap.

6A. Verlenging geldigheidsduur strippenkaart.

6A.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Kickboks Fit de geldigheid van een strippenkaart verlengd worden. Per geval wordt dit beoordeeld.

6B. pauzeren abonnement 

6B.2. Abonnementen kunnen tussentijds niet gepauzeerd worden, omdat er maandelijks een nieuwe overeenkomst gesloten wordt.

Per nieuwe betaalperiode kun je je abonnement wel stoppen.

7 Openingstijden              

7.1. Kickboks Fit is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

7.2. In voorkomende gevallen dat tgv onvoldoende deelnemers een groepsles geannuleerd wordt kunnen abonnementhouders in een volgende week/maand deze inhalen.

8. Klachten 

8.3. In geval van klachten met betrekking tot Kickboks Fit dient u zich in eerste instantie te wenden tot de trainer en in tweede instantie tot Wim persoonlijk.

Waar we ons aan houden als kickboks fit https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders

9. Aansprakelijkheid

9.1. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen/blessures/complicaties en zijn persoonlijke bezittingen. Kickboks Fit is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere (medische) complicaties. Blessures/complicaties kunnen optreden door de fysieke activiteit, zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Kickboks Fit.

U als deelnemer wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. 

10. Huisreglement

10.1. U als deelnemer dient zich netjes te gedragen, naar de trainers en naar andere deelnemers.

10.2. Kickboks Fit kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

11. Slotbepalingen

11.1. Op alle door Kickboks Fit gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: